МОТИВИ:    НОХД     446 / 2010 г. по описа на ЛРС

 

 

        Обвинението против подсъдимият подсъдимият  К.К.А. роден на *** *** , българин,български гражданин,   не женен,  с основно образование,   не  осъждан с ЕГН  **********   е  за     това загдето  на 19.06.2010 година в гр. Лом,на ул……… ”  , обл. Монтана ,в лек автомобил м.  “Опел Астра” с д.к. № ЕН 75 12 ВА, управлявано от П. В. И. ,немаловажен случай държи акцизни стоки, без бандерол – общо 998 бр. кутии цигари ,   м. “ МАРЛБОРО  на обща  стойност 4990 ЛВ/  четири хиляди деветстотин и деветдесет лв/  когато такъв се изисква съгласно чл. 64,ал.4 във вр. с ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, поради което на осн. чл. 234,ал.1 от НК.  

Производството е по реда на чл.370 и сл. НПК.

        Подсъдимият     се   признава  за  виновен по повдигнатото обвинение на до съдебното производство и  ,  признава  фактите изложени в обвинителният акт  ,като заявява, че е съгласен  да не     се събират    доказателства за тези факти и да се ползват материалите по дознанието при постановяване на присъдата.  

        Представителят  на  ЛРП  намира  обвинението  за  доказано  по  безспорен  и  категоричен  начин,   поради  което  поддържа  правната  квалификация  на  деянието. Предлага  на  съда да  признае  подсъдимият  за  виновен   и  да  й се     наложи  наказание      при условията на чл.55 ,ал.1,т.1 във вр. с ал.3 от НК .   

        Доказателствата  по  делото  са  писмени .

Приобщен   е  доказателствения  материал  събран в до съдебното производство.

        Съдът,  след  като  се запозна със  събраните по 

делото доказателства,  поотделно  и  в  тяхната  взаимна  връзка и  съвкупност,  както  и  във  връзка  и самопризнанията на подсъдимият ,   приема  за  установено  следното:

        Подсъдимият е от гр. Плевен. На 19.06.2010 г. отишъл в дома на св. П. И. и срещу заплащане го уговорил да отидат на Видин за цигари. Там  натоварил 998 бр. кутии м. “Марлборо” и тръгнали обратно за Плевен. В гр. Лом били  спрени за проверка от органите на Полицията. При проверката се установило, че в багажника на автомобила има цигари без бандерол м. “Марлборо” 998 бр. кутии. Стойността на цигарите по пазарни цеви по заключението на вещото лице възлиза на 4990 лв.. За  държане  на цигари  се изисква на тях да има поставен бандерол върху опаковката по начин които да гарантира, че употребата е не възможна без неговото унищожаване и разкъсване - чл. 64,ал.4 във вр. с ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

 Тази фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от показанията на разпитаните свидетели, писмените доказателства по делото и обяснението на подсъдимия дадено на досъдебното производство.

          Съдът,  кредитира показанията на разпитаните свидетели, дадени на досъдебното производство, тъй като те предават свои  непосредствени впечатления и са обективни.

        Съдът, дава вяра и на обясненията на подсъдимият в съдебно заседание ,тъй като те не са в противоречие с останалите по делото доказателства.

        От гореизложеното съдът намира,че подсъдимият е осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл.234,ал.1 от НК, загдето  на 19.06.2010 година в гр. Лом,на ул.” ……………. обл. Монтана ,  държи акцизни стоки, без бандерол – общо 998 бр. кутии цигари  ,м. “Марлборо”, когато такъв се изисква съгласно чл. 64,ал.4 във вр. с ал.1    от Закона за акцизите и данъчните складове.

   От  субективна  страна установените по делото обстоятелства сочат, че подсъдимият е   действал   в

условията на   пряк  умисъл.    Съзнавал е    обществено  опасния  характер  на  деянието    ,неговите  обществено  опасни  последици .   

 За това престъпление закона предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба до 10 – кратния размер на щетата по пазарни цени и лишаване от права по чл.37,ал1,т.7 от НК. При  определяне  на  наказанието  съдът,  взе  предвид вида  наказание  предвидено  в разпоредбата  на   чл .     234,ал.1   от НК  , като се ръководи и от Общата част на наказателния закон, намери, че  следва да определи наказанието така както е предвиденото  в чл.373,ал.2 от НПК      при условията на чл.58а от НК .   

С  оглед  индивидуализиране  на  наказанието съдът,  съобрази  разпоредбата на чл.373,ал.2 от НК и приложи разпоредбата на чл.55 ,ал.1,т.1 от НК   , С оглед на многобройно смекчаващите вината обстоятелства –  самопризнанията на подсъдимия   , критично отношение към извършеното, съдът намира,че са  налице  и условията на чл. 55,ал.1,т.1 във вр. 3 от  НК ,които са по – благоприятни за дееца  и му наложи наказание  от 6 месеца “Лишаване от свобода” .

На осн. чл.66 от НК,съдът  отложи изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.53,ал.2,б.”А” от НК съдът, отне в полза на държавата  иззетите като веществени доказателства 998 бр. кутии цигари ,м. “Марлборо” , оставени на съхранение  на Териториално митническо управление гр. Лом.

  Съдът, счита, че така определеното наказание и начина на неговото изтърпяване ще изпълнят целите на наказанието визирани в чл.36 от НК.

        По  горните  съображения  съдът,  постанови  присъдата  си.         

 

     РАЙОНЕН  СЪДИЯ: