О П Р Е Д Е Л И:

 ОДОБРЯВА постигнатата между страните  спогодба, по силата на която Ц.В.Г. *** с ЕГН ********** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на С.В.Р. ***  ЕГН ********** като майка и закона представителка на малолетния В.Ц.В. с ЕГН **********  месечна издръжка в размер на 90 лв. /деветдесет лева/  считано от 01.03.2012 г.,  с всички законни последици от това, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на законови предпоставки за прекратяване или изменение на така договорената издръжка.

С така постигнатата спогодба се считат уредени всички въпроси между страните включая и дължима издръжка за минало време.

ОСЪЖДА Ц.В.Г. *** с ЕГН **********  да заплати държавна такса по размерна присъдената издръжка в размер на 64,83 лв. по сметка на ЛРС.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 522/2012 г. по описа на ЛРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно одобряването на спогодбата не подлежи на обжалване, а относно прекратяването на делото подлежи на обжалване пред МОС, с частна жалба в 7 дневен срок от днес.