Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Лом, 13.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – гр.ЛОМ, VІ наказателен състав в публично съдебно заседание на 11 май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Боряна Александрова

 

При секретаря В.М., като разгледа докладвано от съдията Александрова АНД № 185 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № ПО-05-140 от 07.03.2016 година на Директора на Регионална здравна инспекция гр.Монтана, на основание чл.231 от Закона за здравето Дв. Бр.70/2004год.,и чл.13,б.”Б” и чл.53 ЗАНН на В.К.А. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лева /триста лева/ на основание чл. 218, ал.1 от Закона за здравето, за това, че на 05.10.2015 година, при проверка на ЦДГ №1 „Снежанка” гр.Лом, ул.”Дунавска”№69 - пуши в двора на детската градина, с което е нарушил чл.56, ал.1 от Закона за здравето.

Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал жалбоподателя-нарушител, който обжалва същото с оплакване за недоказаност и незаконосъобразност. В съдебно заседание се явява лично и с упълномощения от него адв. П. П. от МАК,  оспорва фактическата обстановка като излага конкретни доводи, счита че е налице нарушение на материалния закон свързани с констатациите и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Въззиваемата страна редовно призована се представлява в съдебно заседание от адв.Ц.Д.-МАК който взема становище по жалбата, като моли съда да потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните, посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от 3АНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна:

На 05.10.2015г. от инспектор при РЗИ гр.Монтана минаващ край ЦДГ №1 „Снежанка” в гр.Лом на ул.”Дунавска”№69, констатирала, че жалбоподателят В.А., който работи в ЦДГ№1 като огняр, пушел в двора на детската градина.

С оглед установеното на 5.10.2015г. от инспектор РЗИ Монтана Е.И. в присъствието на свидетел е съставен акт за установяване на административно нарушение на 05.02.2016г., в които е отразено, че при извършена на 05.10.2015г. проверка в ЦДГ №1 „Снежанка” в гр.Лом на ул.”Дунавска”№69, лицето В.К.А. - огняр, пуши в двора на детската градина. В АУАН е изписано, че е извършено нарушение на чл.56а, ал.1 от Закона за здравето Дв. Бр.70/2004год.

Тъй като жалбоподателя е отказал да подпише предявения и АУАН, отказа чу бил удостоверен с подписа на свидетелката М.А.Г., с което е изпълнена процедурата по връчване на акта съгл. Чл.43,ал.2 от ЗАНН.

Във връзка със съставения акт е издадено атакуваното  от жалбоподателят НП N ПО-05-140 от 7.03.2016 година на Директора на Регионална здравна инспекция гр.Монтана на основание чл.231 от Закона за здравето Дв. Бр.70/2014год., с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лева /триста лева/ на основание чл. 218, ал.1 от Закона за здравето, за това, че на 05.10.2015 година, при проверка на ЦДГ №1 „Снежанка” гр.Лом, ул.”Дунавска”№69 - пуши в двора на детската градина, с което е нарушил чл.56, ал.1 от Закона за здравето.

От разпита на свидетелката И.Ц., която е била заедно с жалбоподателят в двора на детската градина, се отрича двамата да са пушили цигари, като твърди, че на инкриминираната дата е минала жена, която е питала за директорката на градината, след което е влизла в детската градина. След което на четири месеца по късно на 05.02.2016год. същата жена, която не познават е дошла в детската градина и е съставила актове, както на жалбоподателя, така и на нея, без да са пушили в двора.

При разпита на св.Г.Й., която също работи в детската градина, отново се отрича факта, че жалбоподателя да е пушил в двора, тъй като преди да мине непозната жена, те тримата са били в двора на ЦДГ №1.

От правна страна:

Съгласно чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Акта за установяване на административно нарушение и НП са съставени в сроковете по чл.34,ал.1 и 3 от ЗАНН./ Тук следва да се отбележи,че съдът не споделя становището на пълномощника на жалбоподателя, за неспазени срокове, защото според цитираният текст на ЗАНН:”-----Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови…….”,„Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.”. Както АУАН така и НП са издадени от компетентен орган – Директора на РЗИ Монтана, съответно на регламента в чл.231 ал.2 от Закона за здравето, а АУАН e съставен от здравен инспектор в РЗИ –Монтана.

От така събраните по делото доказателства се установява, че нарушението не е констатирано в присъствието на свидетел, тъй като от показанията на разпитаните св. Й. и Цветкоав, кореспондиращи с тези на жалбоподателят се установява, че покрай детската градина е минала една жена. Показанията на тези свидетели съдът кредитира, като обективни, безпристрастни и логически последователни, още повече, че същите са предупредени за наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за  заинтересованост.

С оглед тези фактически данни съдът, намира, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по установяване на нарушението в присъствието на свидетел, в каквато връзка е и разпоредбата на чл.40 от ЗАНН.

От друга страна, съдът счита, че при ангажиране административно наказателната отговорност на жалбоподателят е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като в акта за установяване на административно нарушение е вменено такова по чл.56а,ал.1 от Закона за здравето, а в издаденото НП е посочено нарушение на чл.56,ал.1 от Закона за здравето.

Видно от материално правните разпоредби на чл.56, ал.1 от ЗЗ и чл.56а, ал.1 от ЗЗ, се касае за въведени забрани за тютюнопушене на различни места – „в закрити обществени места” и в „открити обществени места”.

В случая не е ясна действителната воля на административно-наказващия орган, която е от значение за прилагане на един от основните принципи на административно-наказателната отговорност, регламентирани в чл.18 от ЗАНН – за всяко нарушение се налага отделно наказание, но уточняването й не може да става в съдебната фаза на производството. Ето защо съдът намира, че липсата на съответствие между действително извършеното нарушение и повдигнатото за него административно-наказателно обвинение обуславя незаконосъобразност на издаденото НП, като същото представлява пречка за привлеченото към отговорност лице да разбере конкретното обвинение и да организира адекватно защитата си, а също така възпрепятства и съдебната проверка за материална законосъобразност на НП, в обхвата на която се включва преценката за правилното приложение на материалния закон при определяне съставомерността на извършеното деяние и неговата правна квалификация.

Налице е явно противоречие между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация. Допуснатото нарушение не може да бъде санирано и се явява основание за отмяна на НП.

Изложеното обосновава извод, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, поради допуснати съществено нарушение на процесуалните правила и нарушение на материалния закон и като такова следва да бъде отменено.

По изложените мотиви, съдът намира, че издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно, без да се обсъждат другите възражения посочени в жалбата

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № ПО-05-140 от 07.03.2016 година на Директора на Регионална здравна инспекция гр.Монтана, на основание чл.231 от Закона за здравето, с което на В.К.А. с ЕГН ********** ***, му е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лева /триста лева/ на основание чл. 218, ал.1 от Закона за здравето, за това, че на 05.10.2015 година, при проверка на ЦДГ №1 „Снежанка” гр.Лом, ул.”Дунавска”№69 - пуши в двора на детската градина, с което е нарушила чл.56,ал.1 от Закона за здравето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд, гр. Монтана по реда на глава дванадесета от АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :