НЧХД № 182/18г. МОТИВИ :

 

       Подсъдимият В.Г.И. *** е обвинен в това, че:

         - на 23-24.04.2018г. по време на великденските празници в гр.Лом се е заканил на частната тъжителка Л.Д.А. *** с престъпление против нейната личност, с думите : „ще я пребие, претрепе“ и „ще ти счупя главата проста“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.1 от НК,

        - на 23-24.04.2018г. по време на великденските празници в гр.Лом се е заканил на частният тъжител А.С.Г. *** с престъпление против неговата личност, с думите : „ще те пребие, претрепе“,  „ще ти счупя главата проста“ и „немя да си жив“ и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.1 от НК,

- на 23-24.04.2018г. по време на великденските празници в гр.Лом е казал нещо унизително за честта и достойнството на частната тъжителка Л.Д.А. *** в нейно присъствие „да ти еба майката пропаднала“, както и да и е  отправил и предложения за интимни контакти, крайно неприлични, придружени с викове и псувни - престъпление по чл.146, ал.1 от НК,

            - на 23-24.04.2018г. по време на великденските празници в гр.Лом е казал нещо унизително за честта и достойнството на частният тъжител А.С.Г. *** в негово присъствие - „да ти еба майката“ и „престъпник“ - престъпление по чл.146, ал.1 от НК.

       Частните тъжители А.Г. и Л.А.,*** се явяват лично в с.з. и с процесуален представител адв.Ц.Д. от МАК, като поддържат повдигнатите с тъжбата две обвинения и молят съда да постанови осъдителна присъда с която признае подсъдимия за виновен в извършването на същите, като му наложи справедливо наказание.

        Подсъдимият се явява лично в с.з. и с договорен защитник адв.В.И. от МАК. Не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, дава обяснения за обстоятелствата, касаещи двете престъпления.

         Неговият защитник в пледоарията си моли съда да постанови оправдателна присъда, с който признае подсъдимия за невиновен в извършване и на двете престъпления, тъй като повдигнатите обвинения не са доказани от обективна и субективна страна.

       Доказателствата по делото са писмени и гласни.

       Съдът, след като се запозна със събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното :

       В случая образуваното наказателно производство е от частен характер, като повдигането и поддържането на обвинението се осъществява от частния тъжител, посредством частна тъжба, която определя обективните и субективни предели на съдебното производство. И тъй като съдът може да проведе съдебното следствие и да постанови своято присъда само в пределите на тъжбата, последната следва да отговаря на изискванията по чл.81 от НПК.

      С частната тъжба, която неколкократно бе оставена без движение, за да бъдат конкретизирани обстоятелствата на престъплението и времето на неговото извършване двамата тъжители са предали подсъдимия на съд за престъпления по чл.144, ал.1 от НК – закана с престъпление против                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 личността им, и обида по чл.146, ал.1 от НК, които сочат за извършени от него на 23-24.04.2018г.  

       Двамата частни тъжители живеят на семейни начала в гр.Лом, като Г. се грижи и за болният си брат. Последните се намират в приятелски взаимоотношения със св.Е.И., която е сестра на подсъдимия. Тези им добри отношения безспорно оказват влияние върху отношенията между частните тъжители и подсъдимия, тъй като между И. и св.И. са налице влошени отношения свързани с техни спорове във връзка с получено от тях наследство. Между страните непрекъснато съществуват пререкания и разногласия по различни въпроси, с които е запознат и полицейския инспектор обслужващ района св.Е.В.. Последният е разговарял със страните, като ги е предупредил да не влизат в конфликти помежду си.

        От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи, че отношенията между страните са лоши, както и че синът на тъжителката св.Б. А. на 10.12.2018г. е бил свидетел на отправяни заплахи към него за физическа саморазправа. Наред с това, св.А. е възприел отправяни от подсъдимия по отношения на тъжителката предложения за сексуални контакти.

        Св.И. пък е чула минавайки по улицата, че нейният брат отправя заплахи по отношение на Г., обвинявайки го в извършване на кражби от дома му.

       По отношение на обвинението за престъпления по чл.146, ал.1 от НК.

       Обидата по своя характер представлява съзнателно, целенасочено унижаване чувството за лично достойнство на пострадалия чрез думи или действия, които по съдържанието си противоречат на изискванията на благоприличие и на добрите нрави. Дори да се приеме, че от страна на подсъдимия са отправяне някакви обидни думи по отношение на тъжителите, то от събраните гласни доказателства не бе установено по безспорен и категоричен начин, че на посочената в тъжбата дата 23-24.04.2018г. по време на великденските празници в гр.Лом подсъдимият е казал нещо унизително за честта и достойнството на частната тъжителка Л.Д.А. *** в нейно присъствие „да ти еба майката пропаднала“, както и да и е отправил и предложения за интимни контакти, крайно неприлични, придружени с викове и псувни, както и че по същото време и на същото място е казал нещо унизително за честта и достойнството на частният тъжител А.С.Г. *** в негово присъствие - „да ти еба майката“ и „престъпник“.

       По отношение на обвинението за престъпления по чл.144, ал.1 от НК.

       Предмет на престъплението  и предмет на посегателството  по чл. 144 от НК  е  пострадалия ,лицето срещу което  деецът отправя заканата си.и то само когато деецът се заканва на пострадалия  с престъпление спрямо неговата личност. Изпълнителното деяние на заканата по чл.144 от НК   е отправянето на закана с престъпление против личността или имота  на другиго , или против личността  или имота на негови близки. За да е налице закана по смисъла на чл.144, ал.1 от НК е необходимо заканването на деецът    да може да възбуди основателен страх  за осъществяването му у този ,към когото е отправено. И то не се касае само до опасение ,че заканата може да бъде осъществена. Закана по смисъла на чл.144 от НК ще бъде налице ,не само когато  заканването представлява израз на оформено решение на деецът ,но и когато неговото психическо състояние  е такова при което се явява вероятно бързо оформяне на такова решение.

       Не съществуват категорични  доказателства подсъдимият на посочената дата и време  да е отправил закани по отношение на двамата тъжители, изричайки думите по отношение на Л.А.: „ще я пребие, претрепе“ и „ще ти счупя главата проста“ и по отношение на А.Г.:ще те пребие, претрепе“,  „ще ти счупя главата проста“ и „нема да си жив“.

       Съгласно разпоредбата на чл.303 от НПК съдът признава подсъдимия за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин. В случая от събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът не може да направи такъв извод. Напротив не се установи по несъмнен начин, че на посочената в тъжбата дата 23-24.04.2018г. подсъдимия е казал обидните думи по отношение на частните тъжители, както и че им се е заканил с престъпление, поради което съдът го призна за невиновен и оправда по повдигнатите му с тъжбата обвинения.

       С оглед изхода на делото и на осн. чл.190, ал.1 от НПК, съдът осъди частните тъжители солидарно да заплатят на подсъдимият направените от него разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400лв /четиристотин/ лева.

        Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :